يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
  ریاست مرکز

 دکتر مهدی فرهودی

 سمت: ریاست مرکز

 ایمیل:farhoudim@tbzmed.ac.ir            farhoudi_m@yahoo.com
                                                            Google scholar profile