شنبه 2 تير 1397 - 08 شوال 1439
جستجو :
  اعضای هیئت علمی پژوهشی مرکز

دکتر جواد محمودی
متخصص فارماکولوژی
 مسئول آزمایشگاه های مرکز
  mahmoudi 2044 @yahoo.com


دکتر محمد خلیلی 
متخصص تغذیه 
مسئول ارتباط با صنعت مرکز
nutrifoodkhalili@gmail.comدکتر پوران کریمی
متخصص بیوشیمی
نماینده همکاری های خارج سازمانی مرکز


                          دکتر سعید صدیق اعتقاد                          
متخصص علوم اعصاب
مدیر داخلی
                                     saeed.sadigetegad@gmail.com                                                                         sadighs@tbzmed.ac.ir    
           Google Schoolar profile       


  
دکتر محمد خلیلی
هیئت علمی
مسئول ارتباط با صنعت مرکز

دکتر محمد خلیلی
هیئت علمی
مسئول ارتباط با صنعت مرکز

دکتر سعید صدیق اعتقاد
متخصص علوم اعصاب
مدیر داخلی مرکز

دکتر پوران کریمی
متخصص بیوشیمی
نماینده همکاری های خارج سازمانی مرکز